תנאי שימוש

תנאי שימוש – דובאי הום בע"מ

נא קרא הסכם זה ("תנאי השימוש") בעיון לפני השימוש באתר האינטרנט (כהגדרתו מטה) של חברת דובאי הום בע"מ, ח.פ. 516164522 (להלן: "דובאי הום" או "החברה") מרחוב יוניצ'מן 2, דירה 407, תל אביב 6936024.

אתר האינטרנט (כהגדרתו מטה) הינו אתר אינפורמטיבי ושיווקי על השקעות נדל"ן בדובאי, איחוד האמירויות. השימוש באתר האינטרנט מעיד על כך שקראת והבנת את תנאי השימוש ונתת את הסכמתך לתנאים אלה. הנך רשאי להשתמש באתר האינטרנט רק בהתאם לכללים המפורטים או מאוזכרים במסמך זה.

הנך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של תנאי אלו (להלן: "תנאי השימוש") בכתובת: תנאי-שימוש/www.dubaih.com תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש כהסכם המחייב אותך, אנא אל תשתמש באתר.

1. הגדרות

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

1.1. "אתר האינטרנט" או "האתר" אתר האינטרנט של דובאי הום וכל תוכן או תכנים הכלולים בו (לרבות הבלוג המופיע באתר האינטרנט).

1.2. "משתמש" או "משתמשים" מי שעושה או עושים שימוש כל שהוא באתר האינטרנט.

1.3. "שימוש באתר" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת של האתר, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האתר.

1.4. "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

2. מטרת האתר

2.1. מטרת האתר היא להנגיש, לשווק ולשתף באופן מקוון מידע רלוונטי על השקעות נדל"ן בדובאי, איחוד האמירויות.

2.2. תמונות, הדמיות, תשריטים, תרשימים, תוכניות, מפרטים, עיצובים, וכל הפרטים המופיעים באתר הינם לצורך המחשה בלבד, ואינם מחייבים באופן כלשהו את החברה ו/או מי מטעמה.

2.3. החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה הצעה להשקעה או תחליף לייעוץ השקעות, לייעוץ מס, או לייעוץ משפטי.

3. הגבלת אחריות

3.1. השקעה עתידית בנדל"ן בדובאי הינה באחריות המלאה של המשתמשים באתר ואין דובאי הום אחראית בין באופן ישיר או עקיף לתוכן המתפרסם באתר ולכל נזק שעלול להיגרם בעקבות שימוש בתוכן. המשתמש מצהיר בזו שידוע לו שהוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או בשימוש בשירותי החברה.

3.2. המידע המוצג באתר, לרבות כל מספר ותיאור, הינו מידע אשר בחלקו צופה פני עתיד ומבוסס, בין היתר, על הערכות החברה, ומשקף, להבנתה, את הנתונים המתבססים על מצב השוק היום ואשר יכולים להשתנות. לפיכך, אין באמור באתר, בפרסומי החברה ופעולותיה משום הבטחת תשואה כלשהי או התחייבות או הבטחה של החברה שלמשתמשים אכן יצמחו רווחים בשיעור כלשהו. על המשתמשים לבצע בדיקה מעמיקה של הנתונים ושל השוק וכן להתאים את פרופיל ההשקעה לצרכיהם האישיים. כמו כן, על המשתמשים לבחון בעצמם ובאמצעות יועצים מטעמם טרם קבלת החלטת השקעה את ההשקעה ותנאיה, יתרונותיה והסיכונים הכרוכים בה, לרבות סוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסויות וכספיות של ביצוע ההשקעה.

3.3. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

3.4. דובאי הום אינה מתחייבת ששירותי אתר האינטרנט לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי דובאי הום או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי, במערכות תקשורת, אצל דובאי השקעות או אצל מי מספקיה.

3.5. השירות מסופק לך "כמות שהוא" ("As Is") ולפי זמינותו ("As Available") ללא כל התחייבות ו\או מצג ו\או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דובאי הום בגין השירות ו/או אתר האינטרנט, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך. דובאי הום אינה מבטיחה כי השירות ו/או אתר האינטרנט יענו על דרישותיך או כי פעולת אתר האינטרנט תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, דובאי הום מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. דובאי הום אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר האינטרנט. דובאי הום לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באתר האינטרנט, אפילו אם דובאי הום הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

3.6. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל אופן שהוא ל- (i) כל מידע ו/או תוכן אשר הועלה או פורסם באתר; ו/או (ii) התקשרות שנוצרה באופן ישיר או עקיף, דרך החברה ו/או האתר, עם כל צד שלישי שהוא, לרבות מתווכת הנדל"ן בדובאי או כל גורם אחר המופיע באתר ו/או נמסר לך על ידי החברה.

3.7. קיומן של כתבות ו/או מודעות באתר  ו/או הפניה או קישור לאתר לכל גורם, לרבות מתווכי נדל"ן, קבלנים, חברות חיצוניות, מוכרי דירות, יועצים, ספקים, בעלי מקצוע ו/או כל צד שלישי אחר (להלן: "צדדים שלישיים") אינם מהווים כל המלצה מצד האתר ו/או חוות דעת ביחס לדירה או לשירות המתפרסמים באתר או לאתר אליו מפנה האתר ו/או מתן חסות ו/או עידודו של המשתמש לכל התקשרות עסקית או אחרת. כל השירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים בין אם באתר ובין אם דרך הפניה מהאתר הינם באחריות הצדדים השלישיים בלבד, ואין החברה אחראית בכל צורה שהיא לפרסומים אלו ובפרט לחוקיותם, עדכניותם או נכונותם, וכן הינך מסיר מהחברה (ו/או מי מטעמה) כל טענה, לגבי כל נזק הנגרם לך, או לצד שלישי (לרבות אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש, וכל נזק אחר מכל מין ומכל סוג שהוא), כתוצאה מהתקשרות, מכל סוג, עם צדדים שלישיים אלו.

3.8. אתה מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי השימוש בכלל ותנאי הגבלת האחריות בפרט, קיבלת על עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי השימוש, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מההסכם מתנאי השימוש ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי השימוש.

3.9. למען הסר ספק מובהר כי אין בתנאי הגבלת האחריות המפורטים בסעיף ‎3 זה בפרט או בתנאי השימוש בכלל כדי לגרוע מאחריותה של דובאי הום על פי כל דין.

4. הקניין הרוחני של החברה ורישיון השימוש של הלקוח

4.1. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה וכל תוכן קנייני אחר וכל שיפור או יצירה נגזרת) הקיימים באתר האינטרנט, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאתר, הינם בבעלותה הבלעדית של דובאי הום ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בהסכם זה בכדי להעביר אליך כל זכות באתר האינטרנט ו/או או בקשר אליו ו/או בכל תוכן או תכנים הקשורים בו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאיו של הסכם זה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מדובאי הום, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

4.2. רכיבי תוכנה ותוכן של צד ג', לרבות קוד פתוח וCC, יהיו כפופים לרישיונות מטעם אותו צד ג'.

4.3. מלבד ככל שהותר באופן מפורש בהסכם זה, אתה מסכים שלא: (א) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (ב) להשתמש באתר האינטרנט לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

4.4. ככל שתשלח לדובאי הום הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום אתר האינטרנט, עלינו להבהיר שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין כל שימוש של דובאי הום בהם, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לדובאי הום לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

5. התחייבויות המשתמש

5.1. הנך מתחייב (א) לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי בשירות וזאת בכפוף לתנאי השימוש; (ב) לא להתחזות לאחר; (ג) לא להעלות תמונות ו/או פרטים על אדם אחר

5.2. אתה מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם הפרה של תנאי מתנאי השימוש.

6. על אף האמור לעיל, הנך מסכים בכל מקרה לקבל מדובאי הום בדואר האלקטרוני או בכל דרך אחרת מידע אודות שירותים נוספים שדובאי הום מציעה מעת לעת. 

6.1. ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין החברה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת על אחריותך בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או פגיעה בפרטיות שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או אפליקציות אחרות. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'.  אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לקישורים (Links), אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג', תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור ותוודא כי השירות מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.

6.2. במידה ומוצג באתר ו/או יצירות שבבעלותך באופן שלדעתך פוגע בפרטיותך ו/או הינו פוגעני ו/או מהווה דיבה, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירו בכתובת Info@dubaih.com תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן הפוגעני וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן אכן יימצא כפוגעני הוא יוסר על ידינו ותשלח אליך הודעה בעניין.

7. שינויים באתר האינטרנט, הפסקת השירות ותמיכה

7.1. על דובאי הום לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של אתר האינטרנט.

7.2. דובאי הום תוכל לשנות מעת לעת את האתר, לרבות מבנה האתר, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד דובאי הום. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג מערכת דובאי הום, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שדובאי הום תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דובאי הום בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

7.3. דובאי הום עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות אתר האינטרנט על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש בה. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי באתר האינטרנט, אנא הודע לנו באמצעות דואר אלקטרוני Info@Dubaih.com. אין ביכולת דובאי הום להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה ודובאי הום עומדת לרשותך בכל בעיה פרטנית.

8. סיום ההתקשרות

8.1. דובאי הום תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם משתמש או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש או לשימוש לא מורשה. דובאי הום לא תהיה חייבת בהתרעה מראש אך תודיע למשתמש מייד עם החסימה באמצעות אתר האינטרנט או דואר אלקטרוני.

8.2. דובאי הום רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירות או לבצע בו שינויים, כולו או מקצתו.

8.3. מדיניות הפרטיות העדכנית של דובאי הום נמצאת בכל עת בכתובת מדיניות-פרטיות/www.dubaih.com , והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.  

9. שונות

9.1. על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.

9.2. הסכם זה מייצג את מלוא ההסכמה בנוגע לשירות ובקשר לנושא הסכם. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.

9.3. דובאי הום תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמשים, עם הטמעתם באתר האינטרנט. דובאי הום תפרסם הודעה על כל שינוי מהותי כאמור באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באתר נכון לתאריך שבו האתר עודכן לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי להסכם זה. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

9.4. דובאי הום תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.

9.5. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות

9.6. הוראות סעיפים ‎3 , ‎4, 6, 7, ו- 9 להסכם זה ימשיכו לחול לאחר סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

9.7. אי מימוש זכויותיה של דובאי הום על פי תנאי השימוש אין משמעו כי דובאי הום מוותרת עליהן.

9.8. החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

9.9. אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

10. פרטי התקשרות:

דובאי הום בע"מ, יוניצ'מן 2 דירה 407, תל אביב 6936024. Info@DubaiH.com

עודכן לאחרונה: נובמבר 2020

צרו איתנו קשר